نام فروشگاه:
تلفن فروشگاه  :
استان :  
شهر :
کد پستی  :
  پست الکترونیکی:
آدرس پستی :
آدرس دوم:
تلفن :
 
 
  تلفن همراه :
فاکس :
  نام خانوادگی:
نام  :
نام پدر :
کد ملی :
محل تولد :
تاریخ تولد :
شماره شناسنامه :

وضعیت نظام وظیفه :
مدرک تحصیلی :
گرایش تحصیلی :
توانایی سرویس به :
نوع همکاری :
تعداد پرسنل:

نام بانک :
شماره حساب:
شماره کارت :
شماره شبا:
درج شماره شبا جهت افتتاح کد باشگاه فروشندگان و واریز وجه الزامی می باشد.

تامین کالا از جه طریقی صورت می پذیرد؟
سایر
توضیحات
تصویرص اول و دوم شناسنامه :
تصویر کارت ملی پشت و رو :
تصویر پایان خدمات :
تصویر گواهی فنی و حرفه ای :
جواز کسب برای کسبه :
پرينت سه ماهه حساب :
كپی سند ملک يا اجاره نامه :
كروكی محل فروشگاه و مشتريان حقوقی :
كپی روزنامه رسمی (آگهی تأسيس و آخرين تغييرات و صاحبان امضای مجاز) :
كپی گواهی ارزش افزوده معتبر :
كپی ثبت نام جامع مالياتی(كد اقتصادی) :
 
موقعیت مشتری
در صورت صلاح می توایند نقطه جدید انتخاب نموده وثبت کنید
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی